برنامه زمانبندی برداشت ریالی

 

🗓 برنامه زمانبندی برداشت ریالی از حساب کاربری در ایام نوروز:

🔹 برداشت های ریالی ثبت شده توسط کاربران، تا ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز ۲۸ اسفند ماه، همانند قبل انجام و به حساب بانکی ایشان واریز می گردد.

🔹 درخواست هایی که بعد از ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز ۲۸ اسفند ماه ثبت می شوند، به ترتیب زمان ثبت درخواست، از روز ۵ ام فروردین به بعد مورد پردازش قرار می گیرد.

🔹 وضعیت درخواست های ثبت شده خود را هر زمان می توانید در “کیف پول” بخش “همه مبادلات” و در زیرمجموعه “برداشتها” مشاهده و در صورت نیاز لغو نمایید.

🔹 این برنامه زمان بندی فقط مختص برداشت های ریالی می باشد.