دراتریوم آدرس های کیف پول عموماً به دو دسته آدرس های عادی اتریوم و آدرس های قراردادهای هوشمند تقسیم می شوند.

درآدرس های عادی اتریوم ، کارمزد انتقال اتریوم ، مشخص و قابل محاسبه می باشد اما درارسال به آدرس های قراردادهای هوشمند ، مشکل اصلی درعدم شفاف بودن کارمزد انتقال می باشد که ممکن است پس از انجام انتقال، به علت عدم موجودی کافی با خطای out of gas مواجه شوید.

لذا پیشنهاد می شود برای ارسال اتریوم به آدرس قراردادهای هوشمند ، اتریوم خود را از اکسیر به مقصد کیف پول هایی مانند JAXX و یا MyEtherWallet ارسال نموده و سپس از آنجا به آدرس قرارداد هوشمند مورد نظر خود ارسال فرمایید.