خطای out of gas در انتقال اتریوم چه زمانی رخ می دهد؟
آدرس های کیف پول اتریوم عموماً به دو دسته آدرس های عادی و آدرس های قرارداد هوشمند تقسیم می شوند.

در آدرس های عادی اتریوم، کارمزد انتقال اتریوم مشخص و قابل محاسبه می باشد. مشکل اصلی در ارسال به آدرس های قراردادهای هوشمند، در عدم شفاف بودن کارمزد انتقال می باشد که ممکن است پس از انجام انتقال، به علت عدم موجودی کافی با خطای out of gas مواجه شوید.

لذا پیشنهاد می شود برای ارسال اتریوم به آدرس قراردادهای هوشمند، اتریوم خود را از اکسیر به مقصد کیف پول هایی مانند JAXX و یا MyEtherWallet ارسال نموده و سپس از آنجا به آدرس قرارداد هوشمند مورد نظر خود ارسال فرمایید.