برای لغو سفارش های فعال خود می توانید در بخش “حرفه ای” به قسمت “سفارش های فعال من” که در زیر نمودار تریدینگ قرار دارد مراجعه کرده و گزینه لغو کنار هر یک از سفارش های خود را انتخاب کنید.