برای لغو سفارش (های) خرید و یا فروش فعال خود می توانید در بخش “حرفه ای” به قسمت “سفارش های فعال من” که در زیر نمودار قرار دارد مراجعه کرده و با استفاده از گزینه “لغو” در کنار هر یک از سفارش های خود، اقدام به لغو آن (ها) نمایید.