درخواست های برداشت ثبت شده کاربران تا قبل از ساعت ۱۱ صبح هر روز (به جز پنجشنبه ها و ایام تعطیل)، در همان روز مورد پردازش قرار گرفته و  تسویه می شود.

ارسال پول به حساب کاربران شامل قوانین بانکی کشور می باشد و اکسیر در این خصوص هیچگونه دخل و یا تصرفی ندارد.