در حال حاظر کارمزد برداشت تومان فارغ از مقدار درخواستی، ثابت و معادل ۱۰ هزار تومان به ازای هر برداشت می باشد.