بیتکوین به همان اندازه کارتهای اعتباری و شبکه های بانکداری آنلاین که مردم همه روزه از آنها استفاده می کنند، مجازی است.

بیتکوین درست مانند سایر پول ها، برای پرداخت آنلاین در فروشگاه های واقعی بکار می رود، ترازهای بیتکوینی در یک شبکه بزرگ توزیع شده، ذخیره شده است و هیچکس نمی تواند با تقلب آنرا تغییر دهد.

به عبارت دیگر، کاربران بیتکوین کنترل اختصاصی بر موجودی خود دارند و بیتکوین هایشان صرفاً به دلیل مجازی بودن، ناپدید و غیب نمی شوند.