ارتقا سطح کاربری (بعد از احراز هویت)

شرایط ارتقا سطح کاربری بعد از احراز هویت

مستحضر باشید که تا 24 ساعت بعد از اولین واریز تومانی، امکان برداشت دارایی های خود را ندارید. (محدودیتی برای مقدار تومان واریزی وجود ندارد)

بدیهی است پس از سپری شدن این زمان، حساب کاربریتان ارتقا پیدا کرده و محدودیت برداشت از حساب، از بین خواهد رفت.

در طول این مدت، امکان واریز و خرید و فروش در بازارها برای کاربران میسر می باشد و محدودیت فوق تنها برای برداشت از حساب کاربری خواهد بود.