تمامی درخواست های برداشت تومان کاربران که در روزهای شنبه تا چهارشنبه و تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر آن روز ایجاد شده باشند، در همان روز مورد پردازش قرار خواهند گرفت.

اگر مشکلی بر روی مدارک حساب کاربر وجود نداشته باشد، برداشت ایشان از طریق سیستم پایا/ساتنا به حساب بانکی کاربر واریز خواهد شد.

درخواست های برداشتی که بعد از ساعت ۱۲ ظهر ثبت می شوند، در روز کاری بعدی مورد پردازش قرار خواهند گرفت.

لذا برداشت هایی که بعد از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ثبت می شوند، در روز شنبه هفته بعد مورد پردازش قرار خواهند گرفت.