لغو درخواست برداشت تومان در اکسیر

برای لغو درخواست برداشت تومان در اکسیر می توانید در بخش کیف پولبه “همه مبادلات” رفته و در زیر مجموعه “برداشتها” بر روی عبارت “لغو” در کنار درخواست خود، کلیک کنید.