ارتقا سطح کاربری (بعد از احراز هویت تکمیلی) چطور اتفاق می افتد؟

شرایط ارتقا سطح کاربری بعد از احراز هویت تکمیلی

پس از به انجام رساندن مراحل احراز هویت تکمیلی و تایید این مدارک توسط تیم اکسیر، امکان ارتقای سطح کاربری در دسترس قرار می گیرد.

اگر شرایط ارتقای سطح کاربری را دارید اما به صورت اتوماتیک ارتقای سطح شما اتفاق نیفتاده است با تیم پشتیبانی ارتباط بگیرید.