ایجاد دو یا چند حساب کاربری

ایجاد دو یا چند حساب کاربری در اکسیر مجاز نمی باشد.

هر شخص حقیقی می تواند فقط و فقط یک حساب کاربری بنام خود داشته باشد.

پلتفورم بصورت اتوماتیک از ایجاد حساب کاربری جدید توسط کاربران فعلی اکسیر، جلوگیری می نماید.