چرا شماره کارت بانکی تایید نشده است؟

ابتدا از صحیح بودن اطلاعات ثبت شده اطمینان حاصل کنید. در صورتی که اطلاعات کارت بانکی صحیح نباشد پس از بررسی توسط تیم پشتیبانی رد میشود و کاربر میتواند اطلاعات صحیح را مجدد وارد کند.
در این خصوص به ایمیل ثبت نام خود در اکسیر مراجعه کنید.