زمان تسویه برداشت تومان

زمان تسویه ریالی با کاربران در حال حاضر مطابق جدول زیر است.
زمان تسویه برداشت تومان