تاریخچه واریز و برداشت را از کجا میتوان دید؟

برای مشاهده تاریخچه واریزها باید به قسمت تاریخچه، قسمت واریزها مراجعه کنید می توانید از نوار فیلتر بالا بر اساس  وضعیت نوع ارز و زمان مورد نظر خود بررسی کنید.

تاریخچه واریز را از کجا میتوان دید؟
برای مشاهده تاریخچه برداشت ها باید به قسمت تاریخچه، قسمت برداشت ها مراجعه کنید می توانید از نوار فیلتر بالا بر اساس نوع ارز و زمان مورد نظر خود بررسی کنید.

تاریخچه برداشت را از کجا میتوان دید؟

تاریخچه هر یک از آنها را مشاهده و در صورت نیاز دانلود نمایید.