‫نحوه ‬‫تهیه‬ ‫نسخه‬ ‫پشتیبان‬ ‫از‬ ‫رمز‬ ‫یکبار‬ ‫مصرف‬ ‫در‬ ‫پلتفرم‬ ‫اکسیر‬

‫یکی ‬‫از‬ ‫مشکلاتی‬ ‫که‬ ‫بسیاری‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫بعضا‬ ‫ً‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫روبرو‬ ‫هستند‫‪،‬‬ ‫عدم‬ ‫دسترسی‬ ‫به‬ ‫تلفن ‬‫همراهی‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫رمز‬ ‫یکبار‬ ‫مصرف‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫بر‬ ‫روی‬ ‫آن‬ ‫ایجاد‬ ‫کرده‬ ‫اند‬ ‫و‬ ‫بدون‬ ‫دسترسی‬‫ به‬ ‫آن‬ ‫امکان‬ ‫ورود‬ ‫به‬ ‫حساب‬ ‫کاربری‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫لذا ‬‫ما‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫آموزش‬ ‫نحوه‬ ‫تهیه‬ ‫پشتیبان‬ ‫از‬ ‫کد‬ ‫رمز‬ ‫یکبار‬ ‫مصرف‬ ‫را‬ ‫بر‬ ‫روی‬ ‫پلتفورم‬ ‫اکسیر ‬‫ارایه‬ ‫می‬ ‫دهیم‬‫‪.‬که‬ ‫با‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫این‬ ‫راهنما‬ ‫شما‬ ‫می‬ ‫توانید‬ ‫در‬ ‫هنگامی‬ ‫که‬ ‫به‬ ‫هر‬‫دلیلی‬ ‫تلفن‬ ‫همراه‬ ‫شما‬ ‫در‬ ‫دسترس‬ ‫نمی‬ ‫باشد‬ ‫اقدام‬ ‫به‬ ‫بازیا‬ ‫ب‬‫ی‬‫ رمز یکبار مصرف خود‬‫ نمایید‪:‬‬

‫نکته‬‫‪:‬‬ ‫اگر‬ ‫کاربر‬ ‫جدید‬ ‫اکسیر‬ ‫هستید‬ ‫و‬ ‫هنوز‬ ‫اقدام‬ ‫به‬ ‫فعال‬ ‫نمودن‬ ‫رمز‬ ‫یکبار‬ ‫مصرف‬ ‫خود ‬‫ننموده‬ ‫ایید‬ ‫می‬ ‫توانید‬ ‫مراحل‬ ‫‪2‬‬ ‫تا‬ ‫‪4‬‬ ‫را‬ ‫نادیده‬ ‫بگیرید‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫مرحله‬ ‫‪5‬‬ ‫آموزش‬ ‫را‬ ‫دنبال ‬‫نمایید‪.‬‬

1- ابتدا‬ ‫وارد‬ ‫حساب‬ ‫ک‫اربری‬‫ خود‬ ‫در‬ ‫اکسیر‬ ‫شوید‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫بخش ‫”امنیت”‬‫بروید‪.

2- ‫در‬ ‫این‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫قسمت‬ ‫”رمز یکبار مصرف‬”‬ ‫رفته‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫آنجا‬ ‫اقدام‬ ‫به‬ ‫غیر‬ ‫فعال ‬‫نمودن‬ ‫رمز‬ ‫یکبار‬ ‫مصرف‬ ‫خود‬ ‫نمایید‪.‬‬

غیر فعال کردن رمز یکبار مصرف

3- ‫در‬ ‫این‬ ‫مرحله‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫رمز‬ ‫‪6‬‬ ‫رقمی‬ ‫یکبار‬ ‫مصرف‬ ‫خواسته‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫که‬ ‫باید‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫وارد‬‫ نمایید‪.رمز یکبار مصرف

4- ‫پس‬ ‫از‬ ‫وارد‬ ‫نمودن‬ ‫و‬ ‫ثبت‫‪،‬‬ ‫رمز‬ ‫یکبار‬ ‫مصرف‬ ‫شما‬ ‫غیر‬ ‫فعال‬ ‫گردیده‬ ‫و‬ ‫هم‬ ‫اکنون‬‫ می‬ ‫توانید‬ ‫مجددا‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫فعال‬ ‫نمایید.‬

غیرفعالسازی OTP

5- ‫هم‬ ‫اکنون‬ ‫شما‬ ‫می‬ ‫توانید‬ ‫مجدا‬ ‫ً‬ ‫رمز‬ ‫یکبار‬ ‫مصرف‬ ‫را‬ ‫فعال‬ ‫نمایید‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫مرحله ‬‫کد ‫مربوطه‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫یک‬ ‫جای‬ ‫امن‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫ضبط‬ ‫نمایید‬.‬‬ ‫تا‬ ‫در‬ ‫صورت‬ ‫لزوم ‫در ‬‫آینده‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫استفاده‬ ‫نمایید‪.‬‬

غیر فعال کردن رمز یکبار مصرف 2

6- ‫در‬ ‫این‬ ‫مرحله‬ ‫همانطور‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫تصویر‬ ‫ملاحظه‬ ‫می‬ ‫نمایید‫‪،‬‬ ‫به‬ ‫دو‬ ‫روش‬ ‫کد‬ ‫رمز‬ ‫یکبار‬‫مصرف‬ ‫در‬ ‫اختیار‬ ‫شما‬ ‫قرار‬ ‫گرفته‬ ‫است. ‫در‬‫روش‬ ‫‪Code‬‬ ‫‪QR‬‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫نرم‬ ‫افزار‬ ‫مربوطه‬ ‫و‬ ‫دوربین‬ ‫تلفن‬ ‫همراه‬ ‫خود‬‫آن‬ ‫را‬ ‫اسکن‬ ‫نموده‬ ‫و‬ ‫همزمان‬ ‫کدی‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫پایین‬ ‫درج‬ ‫شده‬ ‫است‬ ‫را‬ ‫یادداشت‬ ‫نمایید‬‫و‬ ‫در‬ ‫مکان‬ ‫مطمئنی‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫ذخیره‬ ‫نمایید‪.‬‬

‫نحوه ‬‫تهیه‬ ‫نسخه‬ ‫پشتیبان‬ ‫از‬ ‫رمز‬ ‫یکبار‬ ‫مصرف‬ ‫در‬ ‫پلتفرم‬ ‫اکسیر‬

7- ‫در‬ ‫انتها‬ ‫و‬ ‫پس‬ ‫از‬ ‫اسکن‬ ‫‪Code‬‬ ‫‪QR‬‬ ‫و یادداشت‬ ‫کد‬ ‫آبی‬ ‫رنگ‪،‬‬ ‫برای‬ ‫تایید‬ ‫عملیات‪،‬‬‫ رمز‬ ‫داده‬ ‫شده‬ ‫توسط‬ ‫نرم‬ ‫افزار‬ ‫را‬ ‫وارد‬ ‫نمایید‪.‬‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫نحو‬ ‫رمز‬ ‫یکبارمصرف ‬‫برای‬ ‫حساب‬ ‫کاربری‬ ‫شما‬ ‫فعال‬ ‫می‬ ‫گردد‪.‬‬