واریز دستی پول به حساب اکسیر

در حال حاضر امکان واریز دستی (بصورت مستقیم) به اکسیر وجود ندارد.

در صورت نیاز می توانید با تیم پشتیبانی اکسیر تماس بگیرید.