برای احراز هویت کاربران ایرانی ، اصلی ترین مدرک مورد نیاز جهت احراز هویت کارت ملی شخص می باشد.

در صورت عدم دسترسی به کارت ملی ، کاربر باید دو مدرک هویتی دیگر که حتما یکی از آنها باید شناسنامه باشد ، برای تکمیل روند احراز هویت خود ارسال نماید.

علاوه بر این ، عکس سلفی کاربر در حالیکه دست نوشته استاندارد (دانلود دست نوشته استاندارد) را بهمراه مدرک هویتی خود در دست دارد ، نیز جز مدارک الزامی احراز هویت کاربران دراکسیر می باشد.

نحوه ارسال عکس سلفی در تصویر ذیل نشان داده شده است.

مدارک