برای احراز هویت کاربران ایرانی ، اصلی ترین مدرک مورد نیاز جهت احراز هویت کارت ملی شخص می باشد.

در صورت عدم دسترسی به کارت ملی ، کاربر باید دو مدرک هویتی دیگر که حتما یکی از آنها باید شناسنامه باشد ، برای تکمیل روند احراز هویت خود ارسال نماید.

علاوه بر این عکس سلفی کاربر در حالی دست نوشته ایی را بهمراه مدرک هویتی خود در دست دارد ، نیز جز مدارک الزامی احراز هویت کاربران دراکسیر می باشد.

نحوه ارسال عکس سلفی و متن دست نوشته در تصویر ذیل نشان داده شده است.